Anh vinh group


Thư xác nhận phải thu khách hàng V/v xác nhận số dư nợ cho mục đích kiểm toán ngày 08 tháng 07 năm 2020
 2021-01-08
Thư xác nhận phải thu khách hàng V/v xác nhận số dư nợ cho mục đích kiểm toán ngày 08 tháng 07 năm 2020
Số ký hiệu Công ty TNHH MTV Thương mại SMC Ngày ban hành 08/07/2020
Số văn bản N/A Loại văn bản
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực