Anh vinh group


Thông báo số 76 /TB-QPCTT V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai ngày 30 tháng 9 năm 2020
 2021-01-07
Thông báo số 76 /TB-QPCTT V/v thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Đồng Nai ngày 30 tháng 9 năm 2020
Số ký hiệu TB-QPCTT Ngày ban hành 30/09/2020
Số văn bản 76 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực