Anh vinh group


Thông báo số 4086 /BQLDAGT-ĐB3 V/v khẩn trương hoàn thành thủ tục gia hạn bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và công tác triển khai thi công lại gói thầu Xây lắp 2 (lần 2) ngày 25 tháng 06 năm 2020
 2021-01-08
Thông báo số 4086 /BQLDAGT-ĐB3 V/v khẩn trương hoàn thành thủ tục gia hạn bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng và công tác triển khai thi công lại gói thầu Xây lắp 2 (lần 2) ngày 25 tháng 06 năm 2020
Số ký hiệu BQLDAGT-ĐB3 Ngày ban hành 25/06/2020
Số văn bản 4086 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực