Anh vinh group


Thông báo số 1803 /UBND-KGVX V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng - 26/02/2020
 2021-01-25
Thông báo số 1803 /UBND-KGVX V/v nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng - 26/02/2020
Số ký hiệu UBND-KGVX Ngày ban hành 26/02/2020
Số văn bản 1803 Loại văn bản TB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực