Anh vinh group


Biên bản bàn giao số 11/2020/BBBG ngày 25 tháng 07 năm 2020
 2021-01-08
Biên bản bàn giao số 11/2020/BBBG ngày 25 tháng 07 năm 2020
Số ký hiệu 2020/BBBG Ngày ban hành 25/07/2020
Số văn bản 11 Loại văn bản BB
Nơi nhận Số đi
Người ký Người duyệt
Trạng thái: Còn hiệu lực